Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Akillesjouren


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 1 Namn och säte


Föreningens namn är Akillesjouren. Föreningen har sitt säte i Sollentuna.


§ 2 Form & ändamål


Föreningen Akillesjouren skall:


● Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.


● Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade

    i en nära relation.


● Verka för att synliggöra den problematik som finns kring att män blir misshandlade

    i nära relationer.


Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.


Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.


§ 3 Sammansättning


Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


§ 4 Beslutande organ


Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§ 5 Firmateckning


Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två

styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår


Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m.

den 1 januari t.o.m. den 31 december.


§ 7 Stadgetolkning m. m.


Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får

frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i

fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.


§ 8 Stadgeändring


Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande

årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två

månader förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som

styrelsen.


§ 9 Upplösning av föreningen


För upplösning av föreningen krävs beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra

följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst

två månader förflyta.


Föreningens kvarvarande tillgångar skall överföras till verksamhet som delar föreningens

syften.


Beslut skall fattas var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i

folkrörelsearkiv, kommunarkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av

styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och

resultaträkningar, skall omedelbart tillställas föreningen medlemmar.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR


§ 10 Medlemskap


Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.


Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att

motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas

av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta

för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen

tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får

överklagas av den berörde inom två veckor.


§ 11 Stödmedlem


Till stödmedlem kan den antas som vill stödja Akillesjourens verksamhet. Enskilda personer,

företag och organisationer kan vara stödjande medlemmar.


Avgift för ett stödjande medlemskap fastställs på årsmöte.


Stödmedlem har närvaro- och förslagsrätt vid medlems- och årsmöten, dock ej rösträtt.


§ 12 Utträde


Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två

på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


§ 13 Uteslutning m. m.


Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att

betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,

eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att

omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från

beslutsdagen.


Om styrelsen anser att tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället

meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att

medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter

som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges

vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för

beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av

föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom två veckor.


§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem:


● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna


● har rätt till information om föreningens angelägenheter


● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens beslutande organ


● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

   föreningen


● förväntas vara aktiv i verksamheten


Stödmedlem:


● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna


● har rätt till information om föreningens angelägenheter


● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens beslutande organ


● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

   föreningen


● är inte valbar till styrelsen


§ 15 Deltagande i verksamheten


Man som får stöd av föreningen har rätt att delta i föreningens verksamhet under samma

villkor som gäller för övriga medlemmar.


STYRELSEN


§ 16 Ordförande och ledamöter


Föreningens ordförande leder styrelsens arbete.


Styrelse ska bestå av ordförande och ytterligare två till åtta ledamöter.


Styrelsen ska inom sig utse kassör och sekreterare.


Årsmötet beslutar om antalet ledamöter.


Mandatperioden kan uppgå till högst fyra år.


Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter

suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.


Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte

rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.


§ 17 Kallelse, beslutsförhet och omröstning


Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till


Sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda

kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter

är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense

om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom

ombud.


Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per

capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.


Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas.


Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande

mening ska antecknas i protokollet.


ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE


§ 18 Tidpunkt, kallelse


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på

tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre

veckor före mötet publiceras på www.akillesjouren.se. Vidare skall kallelse jämte förslag till

dagordning finnas tillgänglig på lämpligt sätt. Har förslag väckts om stadgeändring,

nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av

väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.


Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget

samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga

för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar

finns tillgängliga.


§ 19 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet


Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem

(motion) skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till

årsmötet avge yttrande över förslaget.


§ 20 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet


Medlem som har betalat medlemsavgift samt eventuella förfallna medlemsavgifter har rösträtt

på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem, som inte har

rösträtt, samt stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


§ 21 Beslutsförhet


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 22 Beslut och omröstning


Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).


Med undantag för de i § 8 och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom

enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.


Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit

högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet

avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av

antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock

val ske slutet.


Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid

val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


Ledamöterna i styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen eller vid

val av revisorer.


§ 23 Valbarhet


Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare

inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor

i föreningen.


§ 24 Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.


2.   Val av protokolljusterare och rösträknare.


3.   Fastställande av dagordning.


4.   Fastställande av röstlängd för mötet.


5.   Årsmötets behöriga utlysande.


6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste   

        räkenskapsåret.


7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

      /räkenskapsåret samt fastställande av balans- och resultaträkning.


8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9.   Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

      /räkenskapsåret.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.


13. Val av:


      a) föreningens ordförande för en tid av ett år

      b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.

      c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.

      d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

      e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

       f) ev. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


14. Övriga frågor som anmälts under punkt 3. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan

      avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

      kallelsen till mötet.


15. Mötet avslutas


§ 25 Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att

hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra

årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.


Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på www.akillesjouren.se och anslås på annan lämplig plats.


Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta

åtgärder enligt föregående stycke.


Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista

behandlas.


REVISION


§ 26 Revisorer och revision


Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.


Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna

tillhanda senast en månad före årsmötet.


Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.Stadgar för Akillesjouren


Antagna 2014-03-06