Månadsbrev maj 2016


Ordförande har ordet

Månadsbrev Maj 2016


Så har vi haft årets årsmöte och även konstituerat oss i den nya utökade styrelsen för Akillesjouren. Vill naturligtvis hälsa alla nya ledamöter hjärtligt välkomna och självklart välkommen åter till vår tidigare ledamot Jan Herremo.


Akillesjourens styrelse 2016


Ordinarie ledamöter                                      Suppleanter

Sören Sanz                                                     Oskar Weinmar

Tommy Fälth                                                    Ayob Al Rudainy

Jonas Lindberg                                                Dag  Isgör

Arne Lovén                                                      Petra Karlsson

Bengt Mattsson                                               Anna Vikström

Thomas Bodström                                           Inga Brit Halldén

Abbe El-Barawany                                          Josefine Lundberg

Jan Herremo

Erik Slottner                                                     Valberedning

                                                                         Anna-Karin Sundén

Revisorer                                                        Pietro Nilsson

Kerstin Myrehed

Roger Sjöberg                                                 Revisorsuppleant

                                                                         Lars Wahlström


I mitten av februari så var det nationella brottsofferveckan. Stiftelsen Tryggare Sverige hade en hel del aktiviteter på Norra Latin. Akillesjouren deltog med egen föreläsning och debatt redan första dagen den 15/2. Samtidigt presenterade de en hel del fakta från Stiftelsen Tryggare Sverige. Jag tycker det är så pass viktig information att jag vill dela  med mig dessa fakta till er läsare. Här ser man en hel del av hur det ser ut i landet gällande våld mot män i nära relation. Då skall man noggrant ha med i beräkningen att mörkertalet antagligen är väldigt högt bland annat eftersom mångas föreställning är att en man inte kan bli utsatt för övergrepp av en kvinna, en allmänt felaktig uppfattning. Se vidare utdrag och kommentarer från och om rapporten här nedan.
         Varma Maj-hälsningar


____________________________________________________________________________


Antalet anmälningar om våld mot män i nära relationer ökar. Det framgår av en ny rapport

från tankesmedjan stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag vid ett seminarium

under Nationella Brottsofferveckan 2016.


Under de senaste fem åren har antalet anmälda misshandelsbrott mot män i nära relationer ökat i Sverige. År 2010 gjordes 3 170 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 3 514 anmälningar, en ökning med drygt tio procent.


Samtidigt som fler brott anmäls till polisen är personuppklaringen mycket låg. Av de sammanlagt cirka 16 900 anmälningar som gjordes under perioden 2010-2014 klarades

endast cirka 1 700 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet,

vilken motsvarar en personuppklaring på cirka 10 procent. Motsvarande när det gäller misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer är cirka 20 procent, vilket även det är en

mycket låg siffra.


- Betydligt fler brott i nära relationer borde kunna klaras upp. Detta gäller inte minst

misshandel mot män i nära relationer, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige).


Resultaten visar också på  stora geografiska skillnader när det gäller andelen person-uppklarade brott. I Kronobergs län är personuppklaringen under den aktuella perioden

17 procent, medan den i Södermanlands län är endast 7 procent. Detta innebär att fler

än dubbelt så många av de män som har anmält att de utsatts för misshandel i nära

relation i Kronoberg jämfört med Södermanland har fått upprättelse i form av att gärnings-personen har ställts till svars.


- För att kunna förbättra arbetet med frågor som rör misshandel mot män i nära relationer

är det helt nödvändigt att en gång för alla klara ut vilken förmåga som polis, åklagare och socialtjänst måste ha inom detta viktiga område. Den rapport som vi nu presenterar är

vårt bidrag för att få till stånd en seriös diskussion istället för den vanliga retoriken om

"mer utbildning", ”bättre bemötande”, ”ännu mer samverkan” och ”ny lagstiftning”, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).


För att kunna utreda dessa brott och säkerställa att de drabbade får hjälp, stöd och skydd krävs att polis, åklagare och socialtjänst har förmåga i form av bland annat resurser.


- Enligt våra bedömningar krävs för polisens vidkommande åtminstone 90 årsarbets-

krafter för att utreda samt 15 årsarbetskrafter för att hantera personsäkerhets- och

brottsofferarbetet vid denna typ av våld mot män. Till detta kommer ett behov av

åklagare motsvarande 20 årsarbetskrafter och 180 årsarbetskrafter inom socialtjänsten,

säger Peter Strandell.     


Rapporten i korthet:


 Under de senaste decennierna har kunskapen om kvinnors utsatthet för våld i

nära    relationer successivt ökat. Fortfarande är emellertid mäns utsatthet för våld

i nära relation ett område som inte tilldragit sig samma intresse.


 En analys av antalet anmälda brott avseende mäns utsatthet för misshandel i nära relationer visar att av de sammanlagt ca 16 900 brott som anmäldes under perioden 2010-2014, klarades endast ca 1 700 upp i den meningen att en gärningsperson

kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på endast 10 procent.


 Det finns också stora geografiska skillnader. I Kronobergs län var personupp-klaringsprocenten under den aktuella perioden 17 procent, medan den i

Södermanlands län var endast 7 procent.


 I snitt inkommer ca nio anmälningar om misshandel mot män i nära relationer i

Sverige varje dag. År 2010 gjordes 3 170 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 3 514 anmälningar. Vi ser alltså en ökning med drygt tio procent under perioden.


 De personuppklarade misshandelsbrotten mot män i nära relationer har däremot

varit i princip oförändrade under perioden 2010 till 2014.


Resultat från rapporten presenterades i samband med ett seminarium på Norra Latin i Stockholm måndagen den 15 februari klockan 13.00-14.00. Vid seminariet medverkar bl.a. utredaren Anna Frentzel (Brå), ordföranden Sören Sanz (Akillesjouren) och

brottsförebyggaren Anna-Karin Sundén (Sollentuna kommun).