Månadsbrev Januari 2016


Ordförande

har ordet

MÅNADSBREV JANUARI 2016


Våld mot män i nära relationer

Män som utsätts för våld i nära relationer upplever de verbala angreppen som svårast. Fysiskt kan de värja sig. Det visar en avhandling som har undersökt hur vanligt det är med våld i nära relationer, bland både kvinnor och män, och vilka konsekvenser våldet får i de drabbades vardag. – Det är viktigt att vården fångar upp både kvinnor och män som är utsatta, säger Lotta Nybergh, som har skrivit avhandlingen.Lotta Nybergh, snart fil dr, arbetar på Kunskapscentrum för våld i nära relationer i Västra Götalandsregionen och på enheten för socialmedicin vid Göteborgs universitet.


Jag fick möjlighet att analysera svaren från en enkätstudie där 573 kvinnor och 399 män svarade på frågor om de har varit utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i sina relationer och hur det i så fall har påverkat deras liv, berättar hon. Dessutom gjorde jag en uppföljande intervjustudie med 20 män som har erfarenhet av våld i nära relationer. Tidigare har man inte känt till så mycket om hur män drabbas av partnervåld.


Svaren hon fick fram visar att våldets konsekvenser ser olika ut för kvinnor och män.


– Man vet sedan tidigare att kvinnor drabbas av allvarligare fysiskt våld än män, säger hon. Det visar sig också i mina analyser. Det var lika vanligt att kvinnorna och männen utsattes för våld i sin relation under det senaste året, men kvinnorna hade dessutom varit utsatta för våld tidigare i sitt liv, vilket påverkar dem starkt. Jag tror att det handlar om att kvinnor utsätts för ett grövre våld under längre tid. Det ger djupare konsekvenser rent generellt.


– För både kvinnor och män finns ett samband mellan utsatthet för partnervåld och att de upplever svagt eller måttligt socialt stöd i sina liv. Många har också vuxit upp i hem där det förekommit våld mellan föräldrarna.


Våldet får delvis olika effekter på deras liv. Männen rapporterar oftare att de tvingats byta jobb på grund av våldet i sin relation och de arbetar oftare övertid för att slippa vara hemma. Kvinnor berättar oftare om konsekvenser som hänger ihop med barnen.


Lotta Nybergh har gjort personliga intervjuer med 20 män, varav två levde i samkönade relationer.


De var mellan 20 och 73 år och fick bland annat frågor om sin bakgrund, relationer, vilken typ av våld de utsattes för, sina känslor inför våldet, konsekvenser av våldet och möjligheten till kontroll.


De 18 männen i heterosexuella relationer var framför allt utsatta för psykiskt våld och det var också det våld som fick svårast konsekvenser för dem, berättar Lotta Nybergh.


– De berättade att deras partners hade en stor och allvarlig känslomässig kontroll över dem. Deras verbala våld ledde till att de kände sig mycket förminskade och förnedrade, vilket även påverkade deras hälsa. De hade övervägt suicid, drabbats av panikångest och slutat träffa vänner och familj.


Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/14En liten bakgrund till den evidens som finns i vårt land, den ter sig naturligtvis olika i olika länder beroende på religion, kultur, riter och traditioner samt jämställdhet generellt. Sen finns det naturligtvis kvinnor som bär hand på sina män även fysiskt det ser vi inte minst på akutmottagningarna dit de kommer för att få sina skador behandlade.

Knivskada                                                                Brännskada


Sören Sanz

Ordförande