Månadsbrev augustiMånadsbrev augusti 2018

MÅNADSBREV AUGUSTI 2018


Nu är vi mitt i förändringarnas tider.  Inte bara vad gäller klimatet utan även för Akillesjourens del. Redan den 22 aug. har vi vårt konstituerande styrelsemöte för att gå in i en ny organisationskonstellation. Se figur!

 

En Riksförbundsorganisation med flera akillesföreningar under sig och som alltid kan växa och bli fler utifrån de behov som visar sig framledes. Det vi vet idag är att behov finns i hela landet och utifrån var vi hittar intresserade frivilligarbetande personer med rätt bakgrund för att bedriva och organisera en jourverksamhet för personer i kris som behöver stöd och hjälp. Vi blir fler som kan specialdesigna stödverksamhet till de olika behov som varje hjälp-sökande har. Kompetenslistor över specialkunskaper skall göras precis som listor för övriga samverkanspartners för att få stöd-och hjälpverksamheten så bred som möjligt i sina kompetensnivåer. Vi kan rädda liv, öka livslust och livskvalitet för mängder av utsatta män, deras barn och övriga närstående som far illa av att veta, se och höra hur en närstående regelbundet bryts ned till total avsaknad av egen självtillit och människovärde. Dagens aktuella forskning visar på att antalet utsatta personer är lika många av båda könen. Fler kvinnor blir utsatta för grövre våld och behöver akutsjukvård. Därför upptäcks de tidigare emedan de utsatta männen oftare självsäker sina sår utan att de blir upptäckta förrän i ett senare skede. De anmäler eller söker hjälp mycket senare om ens någonsin. Allt på grund av våra gamla, mossiga mans-och kvinnonormers som vi blir uppfostrade med och som underhåller det mänskliga lidandet som följer med i kölvattnet av dessa normer fotfäste. Tittar man på det mer lindriga våldet, hoten, förtalen, isolationen och alla övriga regelbundna övergrepp dessa män utsätts för i nära relation så blir plötsligt kvinnliga gärningspersoner fler än manliga gärningsmän! De gemensamma barn som ofta finns med i familje-konstellationerna tvingas att se och höra på dessa ofta förnedrande högljudda och hotfulla utbrott från sina egna mödrar. Inte konstigt att psykisk ohälsa fritt får fotfäste om inget stöd eller hjälp finns att tillgå för män utsatta för hot och våld i nära relation.


Män är alltså helt exkluderade från stöd och hjälp i samhällets regi, det är halva Sveriges befolkning. Frivilligorganisationerna som arbetar för att hjälpa, lindra och stödja män utsatta för hot och våld i sina nära relationer ,likaså, genom att vi inte erhåller mer än mellan 10-20 tkr per helår från ett par norrortskommuner och ingenting från vare sig stat eller landsting. Kvinnofridsorganisationerna delar på mellan 100-200 millioner kr/år, ofta med tilläggsmedel på mellan 50-100 millioner kr/ år. I socialstyrelsens ansökningsinformation är det t om skrivet i texten att medel utdelas enbart till organisationer som arbetar med att få slut på allt våld mot kvinnor och gäller inte organisationer som arbetar med våldsutsatta män. Det är Socialstyrelsen som fördelar statliga verksamhetsmedel.


Ja, man slutar aldrig att förvånas, speciellt när man läser utlåtandena på motionen från 2012.  Se nedan. Samtliga partier röstar för motionens genomförande med några få reservationer. Jag har samtliga partiers utlåtande om någon skulle vara intresserad!

Utlåtande 2013:168 RVII (Dnr 325-1477/2012)

Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män

Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP)


Här är själva motionen,


KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motioner

Bilaga 2

2012:52

2012:52 Motion av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda

MP) om satsningar mot våld i nära relationer som

drabbar män

Dnr 325-1477/2012

I Sverige har våld i nära relationer uppmärksammats som ett samhällsproblem

och handlingsplaner mot mäns våld mot kvinnor har politiskt arbetats fram.

Även det våld som begås mot män i nära relationer har börjat

uppmärksammas.

I en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anges att en av

fyra personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige är en man.

Mörkertalet av män som blir utsatta för våld i nära relationer anses vara stort

på grund av de mansnormer som råder i samhället.

Det saknas idag tillräckliga satsningar riktade mot män som drabbas av

våld i nära relationer. RFSL har en brottsofferjour och en mottagning samt ger

stöd i juridiska processer för män som utsätts för våld i samkönade relationer.

Stockholms stad driver verksamheten Kruton som riktar sig till kvinnor och

män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller som pressas att

utsätta andra familjemedlemmar för hedersrelaterat våld. Det finns också

Manscentrum i Stockholm, som riktar sig bl.a. till män med våldsproblematik.

Vad som saknas är en bredare riktad verksamhet för män som utsätts för våld i

nära relationer med jourtelefon, mottagning, skyddat boende, terapisamtal och

juridiskt stöd vid anmälan av misshandel. Det behövs också en åtgärdsplan

inom socialtjänsten för att öka kompetensen att fånga upp och kunna hjälpa

män som utsätts eller utsatts för partnervåld.

Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrids hemsida (augusti 2012) har män

som blivit utsatta för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för

rättsväsendet, både jämfört med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ av våld. Våldsutsatta män känner sig

också oftare sämre bemötta av polis än vad kvinnor gör.

Relationsvåldscentrum är ett framgångsrikt projekt som från och med år

2011 permanentats som verksamhet i Stockholms stad. Relationsvåldscentrum

riktar sig till kvinnor över 18 år som varit utsatta för relationsvåldsbrott och är

en samverkan i Västerort mellan socialtjänsten i Stockholms stad, Solna,

Sundbyberg och Ekerö, polisen samt åklagarmyndigheten. Verksamheten

erbjuder de våldsutsatta kvinnorna stöd under rättsprocessen. För att ta tillvara

de kunskaper projektet genererat bör ett liknande projekt riktat till män som

utsätts för våld i nära relationer genomföras i Stockholms stad.

Vi föreslår fullmäktige besluta att:

1. Stockholms stad via socialtjänsten öppnar en riktad verksamhet

mot män som utsatts för våld i nära relationer med jourtelefon,

mottagning, skyddat boende, terapisamtal och juridiskt stöd vid

anmälan av misshandel

2. en åtgärdsplan tas fram inom socialtjänsten för att öka

kompetensen att fånga upp och hjälpa män som utsätts eller

utsatts för våld i nära relationer

3. socialtjänsten genomför ett projekt liknande

Relationsvåldscentrum riktat mot män som utsatts för våld i

nära relationer.

Stockholm den 15 oktober 2012

Stefan Nilsson Åsa Jernberg


Trots samtliga partiers godkännande av motionen så har ingenting hänt i frågan VART TOG HANDLINGSKRAFTEN VÄGEN?

Kunskap och information verkar ju ha funnits och uppmärksammats redan 2012!

Det finns en del kvar att göra, vi behövs, både för jämställdhetsarbetet, för att minska mänskligt lidande, för barnen som tvingas se och höra pågående övergrepp i familjekonstellationer där hot, våld mfl. övergrepp sker regelbundet. Likaså för övriga närstående som också drabbas negativt av vetskap om vad som pågår men som har svårt att se och förstå de långsiktiga konsekvenserna.


Vänligen

Sören Sanz

Ordförande, akillesjouren